İNSAN VE MANA

İNSANDA GÖRÜLEN BU MANA NEDİR
MADDE ÖTESİNDEN ESEN YEL MİDİR

MUAMMA

Kimbilir hangi tuzak bekliyor yolumuzu
Hangi elem sarmalı kapımızı vuracak
Bir aydınlık halesi ufkumuzu kaplarken
Mevsim kışa dönüşür karartır bahtımızı

AİLE İÇİ RAHMET

“Birbirinizde huzur ve sükûn bulasınız diye kendi cinsinizden eşler yaratıp,
aranıza muhabbet ve esirgeme koyması, Allah’ın varlığına bir işarettir.
Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir topluluk için alınacak dersler
vardır” Rum/21

Âlemlerin Rabbi olan Allah, varlığına tekliğine kuvvet ve kudretine
genellikle göklerin yerin ve içindekilerin yaratılışını delil gösterir. Hayretle
müşahede ediyoruz ki eşler arasına konan muhabbet, göklerin ve yerin
yaratılışı kadar büyük önem arz ediyor. Etimolojisi tohum-çekirdeğe
dayanan muhabbet, lügatte ülfet sevgi dostluk aşk ve kendisinde olgunluk
görülen şeylerden alınan manevi haz anlamına gelmektedir. Kuşkusuz,
temiz ve meşru nesillerin oluşması için eşler arasına atılan bu rahmet
tohumu, Allah’ın insana verdiği en büyük ikramıdır. Bu ikram olmasaydı
eşler birbirlerine, ebeveynler evlatlarına asla katlanamazdı.
Bilindiği üzere insanoğlunun zihinsel ve düşünsel gelişimi, hayvanlar gibi
doğuştan değil, uzun süreli bir eğitimle mümkündür. Bu eğitimin ilk ve en
önemli aşaması aile olduğundan, Allah tenezzül ettiği insanın eğitimine
ayrı bir önem vermiş ve sonsuz huzuru bulması için aile kurumunu
rahmetiyle desteklemiştir. Çünkü aile bir toplumun en sağlam yapı taşı, en
seçkin birimi ve en saygın kurumudur. Tecrübeyle sabittir ki toplumu
ayakta tutan, yükselten, ufuklara taşıyan, şehirler ve medeniyetler kuran
insanların arka planında güçlü ve sağlıklı aile bağları vardır. Bu bağ
toplumun can damarıdır. Bu bağ koparsa aile bireyleri tespih taneleri gibi
dağılacak ve bütünden koptukları için varoluş amacını
gerçekleştiremeyeceklerdir.
Faydaya, iyiye, güzele ve doğruya programlanmış insan cüzi iradesini
kötüye kullanınca kendinden başlayarak dış dünyasını harap etmektedir.
Ruh ve bedenden mürekkep insan, dünyevileşip özünden uzaklaştığı
zaman, bencil çıkarcı hazcı kavgacı hayvani dürtülerle hareket ettiğinden
kendini ve çevresini mahvetmektedir. Bu gün yaşadığımız aile içi şiddettin,
geçimsizliğin, acıların ve sayıları her geçen gün artan boşanmaların
yegâne sebebi budur. Hâlbuki hayatını doğru yönetemediği için acılar
içinde kıvranan insanın fıtratındaki iyilik tohumu, tüm sıkıntılarını bertaraf
edebilecek niteliktedir.
Allah(c.c) kadının ve neslin korunması için evliliği tavsiye etmiş ve bu
yapının korunması için gerekli donanımları bahşetmiştir. Tüm canlılarda
fıtri olan eşleşme ihtiyacı insan hayatında farklı bir önem arz etmektedir.
Hz Âdem ve eşi Havva ile başlayan bu ulvi kurum insani tüm toplumlara
bırakılmış en eski ve en meşru mirasıdır. Bu miras toplumsal hayatın

harcıdır. Bu harcın bozulması felakettir. Modern hayatın insana sunduğu
konfor ve haz duygusu bu köklü çınara ağır darbeler vurmaktadır.
Zenginliğin, teknolojik imkânların ve dünya nüfusunun hızla arttığı
günümüzde insan hiç bu kadar manen fakirleşmedi. Hiç bu kadar
bireyselleşmedi ve sınırların kalktığı dünyamızda insan hiç bu kadar
yalnızlaşmadı. Aynı mekânda yaşadıkları halde birbirlerinden kopuk aile
bireyleri bunun en büyük göstergesidir. Allah(cc) kerim kitabında nimet
azgınlığı, haz düşkünlüğü ve şımarıklık sebebiyle helak olmuş kavimlerin
başından geçen felaketleri hatırlattı. “Allah’ın kanunlarında-
prensiplerinde bir değişiklik bulamazsınız” (Ahzap/62) ayetiyle de
azgınlaşan toplumların benzer akıbete maruz kalabileceği genel geçer
ayetini bildirdi.
Hâlbuki Allah (cc) kâinatın gözbebeği olan insana kat kat ikramda
bulundu. (İsra/70) Onu yeryüzünün halifesi yaptı. Gökleri yeri ve
içindekileri emrine amade kıldı(Lokman/20) Ona her türlü zorluğa karşı
mücadele gücü verdi. Rahmetinden rahmet, şefkatinden şefkat, izzetinden
izzet, basiretinden basiret verdi. Onun zihin ve ruh dünyasını ulvi
değerlerle donattı. Donattı ki yeryüzü ahlak ve adalet ilkelerine göre inşa
edilsin, yaşanır hale gelsin ve varlık güvende olsun. Çünkü huzurun
teminatı olan güven yaratıcının insan üzerindeki hakkı ve muradıdır.
İnsan, yaratıcısı başta olmak üzere kendine ve çevresine karşı sorumlu
varlıktır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmesinin yolu doğru bir eğitimden
geçmektedir. Aile kurumu bu eğitimin temeli olduğundan, Allah bu
kurumun baş aktörlerinin arasını rahmetiyle donatmış, ancak iradeyi-
tercihi kendilerine bırakmıştır. Bu iradenin-tercihin iyiye ya da kötüye,
rahmete ya da zahmete dönüşmesi tamamen insana aittir. İnsan göklerin
yerin ve içindekilerin yaratılışı kadar büyük önem arz eden muhabbet
tohumunu ya yeşertip iki dünya saadetine nail olacak, ya da kurutarak iki
dünya felaketini kendi eliyle hazırlayacaktır.
Allah cümlemizi (cc) “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın”
ayetini anlayan yaşayan ve yaşatanlardan eylesin. Âmin.

NİKAH VE SÖZ

“İyi ve kötü günde, darlıkta ve bollukta, kederde ve sevinçte” gibi nikâh memurunun evlenecek
eşlerden aldığı rutin söz sıradanlaşsa da, kıyamete kadar anlam ve önemini korumaya devam
edecektir. Çünkü bu birliktelik sözü, toplumsal hayatın başlangıç noktasıdır. Nasıl ki varlık “Ol” diye
bir söz ile başladıysa, varlığın büyük aktörü olan insan da hayata bereketli bir söz ile başladı. Öyle
bereketliydi ki Hz Âdem ve eşi Havva ile atılan ilk adım, genişleyerek boylara kabilelere devletlere ve
kıtalara ayrıldı.

Bilindiği gibi İnsan, toplumun bir parçasıdır. Ancak, toplumu besleyen asli unsur ailedir. Aile aynen canlı bir
organizmanın hücreleri gibidir. Hücreler parçalandığında bünye zayıflamakta, bütünlüğünü
koruduğunda ise kuvvetlenmektedir. Eşler arasındaki uyum, çocuklara ve dolayısıyla topluma yansıdığı
için toplum güçlenmekte, üretmekte ve farklı toplumları peşinden sürükleyebilen özne durumuna
gelmektedir. Aksi durum yönetilen, suistimal ve istismar edilebilen zayıf yapılar haline gelmektedir.
İşte böyle bir toplumu inşa edebilmenin yolu ayakları yere basan aile yapılarıdır. Aile yapılarının sağlamlığı
ise şahsiyetli ve faziletli insanların varlığıyla mümkündür. Bu yüzden nikâhta şahitler huzurunda
taraflardan söz alınır. Zımnen taraflara “toplumun geleceği ve selameti için yuva kurup, şahsiyetli
nesiller oluşturup geleceği inşa etme sözü veriyor musunuz” denilir. Nikâh bu yüzden mübarektir. Bu
yüzden muhterem ve muazzezdir. Nikâh ta öyle keramet vardır ki iki farklı cinsi, iki farklı özellikteki
insanı bir arada tutar. Hatta “nikâh kıyıldıktan sonra sağa sola bakılmaz” diye namaza
benzetenler bile olmuştur.

Evlilik bir yoldur. Bu yolun yolcuları ilk aşamada bir erkek ve kadından ibarettir. Arzu ile başlayan bu
yolculuğun sürekliliği sabır ve emeğe dayanır. Bu yolculuğu kolaylaştıran da zorlaştıran da yol
arkadaşlığıdır. Büyüklerin buyurduğu gibi “ülfet olunca külfet olmaz” sözü bu birlikteliğin vazgeçilmez
ögesidir. Yol sınırsız ama yolcu sınırlıdır. Kıyamete kadar devam eden bu yol, milyonlarca yolcuya
kucak açmıştır. Yolculara düşen bu meşakkatli yolda istikameti korumaktır. İstikamet bilgi ister, sabır
ister, cesaret ve sadakat ister. Tecrübeyle sabittir ki, yolda bulduklarını yola çıktıklarına değişenlerin
sonu hüsranla sonuçlanmıştır.

Dünya hayatı bir imtihan yeridir. Bir tarladır. Gözle görülmeyen bir hakikatin adeta gölgesidir.
Müslüman aklı, dünya hayatını bir sılanın gurbeti olarak gördüğünden, asli vatanına biriktirdiği
kazançların hatırına gurbet hayatındaki meşakkatlere aldırmaz. Bilir ki gurbet hayatının sıkıntıları
bitmez. Mevlana Celaleddini Rumi’nin dediği gibi, “dünyanın neresine giderseniz gidin orada sizi
bekleyen tuzaklar vardır” Sorunsuz sıkıntısız bir dünya hayal edenlerin akıbeti her zaman hayal
kırıklığıdır.
Bu anlamda, eşlere düşen güzel bir sabırdır. Unutulmamalı ki selametle sonuçlanan yolculukların
yakıtı sabır, azığı sevgi, ilacı hoşgörüdür. İyi yolculuklar

ŞEHİDİM

Sana kurulduysa alçak tuzaklar, Aldırma o tuzak döner şehidim Göklerin sahibi sofra hazırlar Çektiğin acılar diner şehidim. Kabul olur arz ettiğin dilekler Salihler sıddıklar yolunu bekler Bir taht hazırlanır sonra melekler Feleklerden fevç fevç iner şehidim O müberra ruhun tenden alınır Asil huylu meleklerce yıkanır Kokun arşın iklimine salınır...

15 TEMMUZ DESTANI

Aydınlık yarınların bayram arefesinde, Ülkemin yollarına eşkiyalar dikildi. Duyuldu tekbir dua göklerin ötesinde, Nusret buyurdu Rahman; inayet yere indi. Bir Temmuz akşamının netameli vaktiydi, Sanki kalleş bir elin ihanet saatiydi. Hummalı telaşıydı hakka sevdalıların, Haklı endişesiydi kaybedilmiş yılların. Sarmaş dolaşken varlık kaynaşıkken toprak su, Çağın iblisi meğer huzura kurmuş...

CAN ERZURUM

Erzurum canandır candır Erzurum. Vatan damarında kandır Erzurum. Öksüze yetime anne kucağı, Garip yolculara handır Erzurum. Bir serhat şehridir kopmayan uçtur. Nereden bakarsan son kale burçtur. Küfrün kapısını kıracak koçtur. Tarihin dilinde şandır Erzurum. Erzurum bir tatlı sızıdır ahtır. Muhabbet bağının dibi gümrahtır. Reyhani Sümmani Âşık Emrah’tır. Zamanın durduğu...

BİZİM ÇOCUKLUĞUMUZ

Biz hayatın bizzat içinden geldik Kundaklarda korunduk Boz mevsimde yetiştik Açlığı ve tokluğu, Varlığı ve yokluğu yaşayarak öğrendik. Yamaçlarda güçlendirdik kaslarımızı. Kaybolarak bulduk yollarımızı. Hiç spor kompleksimiz olmadı. Futbolu toprak sahalarda, Yüzmeyi çamurlu sularda, Atlamayı yüksek damlarda öğrendik. Düşmeyi ve kalkmayı, Düşene el atmayı, Büyüklerden öğrendik. Bisikletimiz yoktu, Hatta...

YOLCU

Hayat yolculuğunun geçtiği her sokaktan, Nasibini unutma ibret al her duraktan. Her durak bir konaktır büyük konağa nispet, Yakın ol fıtratına bakıp geçme ıraktan. Öyle bir hayat sür ki yaratılmana değsin, Şeytan ümidi kessin kırılsın ağlamaktan, Azılı düşmanların yoluna kurulacak, Menzilini terk etme sakın ayrılma Hak’tan. O melunlar batılı...

Gurbet